Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2014

20:49
3055 28ac
Reposted fromintrigante intrigante
20:48
20:48
20:38
20:36
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— Bikini / Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromkyte kyte viaibelieveinmylove ibelieveinmylove
20:36
9103 1ac2 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viadoubleespresso doubleespresso

April 21 2014

01:03
Świat dzieli się na dwie połowy, z tym jednak, że w jednej z nich jest nie do życia, w drugiej nie do wytrzymania.
— Marek Hłasko "Piękni dwudziestoletni"
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
01:03
Ludzie kłamią częściej niż oddychają..
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
00:42
0136 9bba
Reposted fromkarahippie karahippie viasankastycznie sankastycznie

April 01 2014

22:50
21:51
7260 4a9c 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide vianowaczi nowaczi
21:51
21:48
5823 67b3
Reposted fromarrependimento arrependimento vianowaczi nowaczi

January 04 2014

23:24
64.
Reposted frominked inked vianowaczi nowaczi
23:22
9570 0920 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianowaczi nowaczi
23:08
4194 4c73
Reposted frommartynkowa martynkowa vialeimakid leimakid
23:07
chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. 
— ...
Reposted fromkatalama katalama vianowaczi nowaczi
23:06
0989 61ab
Reposted fromsaski saski vianowaczi nowaczi

December 28 2013

02:16
Pinky and the Brain by Viktor Mo
Reposted fromDennkost Dennkost viabreakingbad breakingbad
02:16
Breaking Bad by Spineless05
Reposted frombreakingbad breakingbad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl